UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

vpisi

Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2023/2024 bo potekal od 1. do 15. marca 2023.

 

Vlogo za vpis oddajo:                                                                                                                                                                            

 • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec;
 • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2022/23 in še potrebuje vrtec;
 • starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2022 in otrok ni sprejet v vrtec;
 • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana (prepis).

 

Vlogo za vpis  lahko oddate na tri načine:

 1. Osebno v pisarni svetovalne delavke na Ulici Hermana Potočnika 15, Ljubljana v naslednjih terminih:
  • od 1. do 3. marca 2023 med 7.30 do 14. ure,
  • od 6. in  7. marca 2023 od 11. do 14. ure,
  • 8. marca 2023 med 16. in 18. uro,
  • med 9. in 15. marcem 2023 po predhodnem  telefonskem dogovoru na številki 031 579 492.

 

 1. Skenirano vlogo, z vsemi ustreznimi dokazili,  pošljete po elektronski pošti na naslov:  svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si

 

 1. Vlogo lahko pošljete tudi priporočeno po pošti na naslov:  Vrtec Jarše, Vpis v vrtec 2023/2024, Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

 

Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2023/2024:

Vloga za vpis otroka v vrtec 2023-24 Obrazec za neposredno vnašanje

Vloga za vpis v vrtec za šolsko leto 2023-24 pdf

 

K vlogi priložite kopije oz. skene vseh potrebnih dokumentov, ki so zahtevani v določenih rubrikah in ste na vlogi pri le teh obkrožili  DA:

 • Dokazilo o enostarševski družini.
 • Dokazila v primeru statusa tujcev, v primeru, da ima eden oziroma oba starša status tujca, je potrebno priložiti naslednja dokazila:
  • potrdilo o prijavi bivališča v Republiki Sloveniji,
  • potrdilo o rezidentskem statusu.
 • Kopijo Odločbe o pravici do otroškega dodatka v primeru da prejemate otroški dodatek za 1. dohodkovni razred.

 

OPOZORILO:  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20) v 51. a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.  Če otrok ni cepljen iz drugih osebnih razlogov staršev ali skrbnikov, ga vrtec ne sme sprejeti. V tem primeru oddaja vloge za vpis ni smiselna. To velja za vpis iz vseh alinej iz prejšnje točke te informacije.

 

Za vsa morebitna dodatna vprašanja lahko pokličete svetovalno delavko Urško Vajda na številko 031 579 492 ali ji pišete na svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si

 

Vlagatelj bo po pošti prejel potrdilo o oddani vlogi ali morebitni dopolnitvi le te, prav tako lahko v aprilu 2023 pričakujete, po pošti, tudi pisni odgovor na vlogo.

 

V vrtec sprejemamo otroke od starosti 11 mesecev, če starš ne uveljavlja več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, do vstopa v šolo. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke se mora upoštevati Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi potrebami za katerega je izdan Zapisnik multidisciplinarnega tima  in otrok za katerega vlagatelj/ica priloži mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.

Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

 

Straši lahko otroka vpišejo in vključijo v vrtec na podlagi prijave preko celega leta.  Vlogo lahko oddate osebno, po elektronski pošti ali priporočeno po pošti.

 

Podatke o prostih mestih lahko preverite na spodnji povezavi (stanje kapacitet in ceniki):

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=1073#

 

Vloga za vpis za šolsko leto 2022-2023

Obrazec za neposredno vnašanje – Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2022-2023

Obrazec-Vloga-za-vpis-otroka-v-vrtec-za-solsko-leto-2022-2023

 

ODLOK O SPREJEMU OTROK V VRTEC

ODLOK-O-SPREJEMU-OTROK-V-VRTEC-Ur2.l.-RS-st.-76-10-in-8-18

 

PLAČILO PROGRAMA

Informacije o plačilu vrtca:

https://www.gov.si/teme/vpis-otroka-v-vrtec/

Placilo-starsev-v-vrtcih-MOL-1.9.2019

 

Informacije o uveljavljanju znižanega plačila vrtca :

https://www.gov.si/teme/znizano-placilo-vrtca/

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Vloge za znižano plačilo vrtca se obravnavajo po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vlogo oddajate na krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko.

 

Vloga za znižano plačilo vrtca:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/druzina/Obrazci/Vloga-za-uveljavljanje-pravic-iz-javnih-sredstev.pdf

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI GLEDE VPISA:

1. Kdaj se oddajajo vloge za vpis otroka v vrtec?

Redni vpis v vrtec za prihodnje šolsko leto poteka vsako leto v 1. polovici marca. Vse potrebne informacije in ustrezen obrazec za vpis objavimo sredi februarja. Prosimo, da z oddajo vloge počakate do takrat, da bo ustrezna.
Medletni vpis je možen izjemoma, v primeru prostega mesta. Zamujene vloge se obravnavajo samo v primeru, ko so sprejeti že vsi otroci, za katere so bile vloge oddane v okviru rednega vpisa.

 

2. Ali je možna vključitev samo s 1. septembrom ali tudi tekom šolskega leta?

Ob obravnavi vlog na komisiji za sprejem za novo šolsko leto se upoštevajo vpisi s 1. septembrom za vse otroke, ki so dovolj stari za vstop (najmanj 11 mesecev). Komisija obravnava tudi vloge mlajših otrok in v primeru odobritve sprejema je datum vstopa ob dopolnitvi 11 mesecev. V primeru podaljšanega dopusta za nego in varstvo otroka je vstop v vrtec s prvim dnem po zaključenem dopustu za nego in varstvo otroka.

Vpis in sprejem otroka v vrtec je v primeru prostega mesta možen tudi tekom šolskega leta. To v praksi pride v poštev izjemoma in bolj za 2. starostno obdobje (za starost 3 leta in več), redko v 1. starostnem obdobju, kjer imajo prednost otroci na centralni čakalni listi občine Ljubljana.

 

3. Ali se za bratce in sestrice odda enotna vloga ali za vsakega posebej?

Vloge je potrebno oddati za vsakega posebej. To velja tudi v primeru dvojčkov. Na zadnji strani obrazca se pri vsakem od otrok vnese še podatek o sorojencih.

 

4. Katera dokazila je potrebno priložiti vlogi?

Ob oddaji vloge večinoma ni potrebno prilagati posebnih dokazil. Starši s podpisom potrdite pravilnost podatkov na vlogi. Stalno bivališče otroka in staršev se v okviru postopka vpisa preverja preko centralnega registra prebivalstva.

 

V posebnih situacijah in to zgolj pri komisijskem vpisu za naslednje šolsko leto se priloži naslednja dokazila:

 

 • dokazilo za enostarševsko družino

Dokazilo za enostarševsko družino je potrebno v primeru, ko ima stalno prebivališče na območju MOL samo eden od staršev z otrokom, drugi pa ima prebivališče izven MOL. V tem primeru z dokazilom pridobite 80 točk po 1. b kriteriju namesto zgolj 50 točk po 1. e kriteriju.

Če pa imata oba starša stalno prebivališče na območju MOL (vsaj od 1. 1. predhodnega leta) ali pa oba stalno prebivališče izven MOL, dokazila ni potrebno prilagati, ne glede na to, da gre za enostarševsko družino, saj v tem primeru to ne vpliva na kriterije.

V vsakem primeru, tudi ko gre za enostarševsko družino, se na vlogo vpišejo podatki obeh staršev.

 

 • dokazila v primeru statusa tujcev

V primeru, da ima eden oziroma oba starša status tujca, je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o prijavi bivališča v Republiki Sloveniji,
– potrdilo o rezidentskem statusu (v kolikor imate v Sloveniji začasno prebivališče in ste zavezanci za dohodnino).
Zaradi specifičnih situacij, ki se upoštevajo pri točkovanju, je najbolje, da se za oddajo vloge zglasite osebno ali pokličete svetovalno delavko po telefonu: 031 579 492.

 

 • odločba o pravici do otroškega dodatka

Otrokom iz družin z najnižjimi dohodki, ki imajo otroški dodatek za 1. dohodkovni razred, so po 4. kriteriju namenjene dodatne 4 točke. Ta podatek je zapisan v besedilu odločbe o pravici do otroškega dodatka.

Dostopnost