UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

vpisi

Starši lahko otroka vpisujejo in vključujejo v vrtec na podlagi prijave preko celega leta.  Za vse dodatne informacije lahko pokličete svetovalno delavko Urško Vajda na številko 031 579 492 ali ji pišete na   svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si

 

Podatke o prostih mestih lahko preverite na spodnji povezavi (stanje kapacitet in ceniki):

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=1073#

 

Za naslednje šolsko leto bo javni vpis v vrtec predvidoma potekal od 1. do 15. marca.

V vrtec sprejemamo otroke od starosti 11 mesecev, če starš ne uveljavlja več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, do vstopa v šolo. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke se mora upoštevati Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi potrebami za katerega je izdan Zapisnik multidisciplinarnega tima  in otrok za katerega vlagatelj/ica priloži mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.

Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

 

Vloga za vpis za šolsko leto 2022-2023

Obrazec za neposredno vnašanje – Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2022-2023

Obrazec – Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2022-2023

 

Vlogo za vpis otroka v vrtec lahko oddate:

  • Izpolnjeno natisnete in pošljete priporočeno po pošti na upravo vrtca:  Vrtec Jarše, Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, s pripisom Vpis v vrtec 2022-2023
  • Skenirano posredujete na e-naslov:  svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si ravno tako z zadevo: Vpis v vrtec 2022 – 2023. Vloga poslana preko elektronske pošte mora biti podpisana z digitalnim podpisom ali ročno podpisana in skenirana
  • Vlogo lahko oddate osebno v pisarni svetovalne delavke, v enoti Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15, Ljubljana, vhod rdeči trakt, po predhodnem telefonskem dogovoru.

 

K vlogi priložite kopije oz. skene vseh potrebnih dokumentov, ki so zahtevani v določenih rubrikah in ste na vlogi pri le teh obkrožili  DA:

  • Dokazilo o enostarševski družini
  • Dokazila v primeru statusa tujcev, v primeru, da ima eden oziroma oba starša status tujca, je potrebno priložiti naslednja dokazila:

– potrdilo o prijavi bivališča v Republiki Sloveniji,

– potrdilo o rezidentskem statusu

  • Kopijo Odločbe o pravici do otroškega dodatka v primeru da prejemate otroški dodatek za 1. dohodkovni razred.

 

ODLOK O SPREJEMU OTROK V VRTEC

ODLOK-O-SPREJEMU-OTROK-V-VRTEC-Ur2.l.-RS-st.-76-10-in-8-18

 

PLAČILO PROGRAMA

Informacije o plačilu vrtca:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/vpis_in_placilo/

 

Informacije o uveljavljanju znižanega plačila vrtca :

https://www.gov.si/teme/znizano-placilo-vrtca/

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Vloge za znižano plačilo vrtca se obravnavajo po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vlogo oddajate na krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko.

 

Vloga za znižano plačilo vrtca:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/druzina/Obrazci/Vloga-za-uveljavljanje-pravic-iz-javnih-sredstev.pdf

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI GLEDE VPISA:

1. Kdaj se oddajajo vloge za vpis otroka v vrtec?

Redni vpis v vrtec za prihodnje šolsko leto poteka vsako leto v 1. polovici marca. Vse potrebne informacije in ustrezen obrazec za vpis objavimo sredi februarja. Prosimo, da z oddajo vloge počakate do takrat, da bo ustrezna.
Medletni vpis je možen izjemoma, v primeru prostega mesta. Zamujene vloge se obravnavajo samo v primeru, ko so sprejeti že vsi otroci, za katere so bile vloge oddane v okviru rednega vpisa.

 

2. Ali je možna vključitev samo s 1. septembrom ali tudi tekom šolskega leta?

Ob obravnavi vlog na komisiji za sprejem za novo šolsko leto se upoštevajo vpisi s 1. septembrom za vse otroke, ki so dovolj stari za vstop (najmanj 11 mesecev). Komisija obravnava tudi vloge mlajših otrok in v primeru odobritve sprejema je datum vstopa ob dopolnitvi 11 mesecev. V primeru podaljšanega dopusta za nego in varstvo otroka je vstop v vrtec s prvim dnem po zaključenem dopustu za nego in varstvo otroka.

Vpis in sprejem otroka v vrtec je v primeru prostega mesta možen tudi tekom šolskega leta. To v praksi pride v poštev izjemoma in bolj za 2. starostno obdobje (za starost 3 leta in več), redko v 1. starostnem obdobju, kjer imajo prednost otroci na centralni čakalni listi občine Ljubljana.

 

3. Ali se za bratce in sestrice odda enotna vloga ali za vsakega posebej?

Vloge je potrebno oddati za vsakega posebej. To velja tudi v primeru dvojčkov. Na zadnji strani obrazca se pri vsakem od otrok vnese še podatek o sorojencih.

 

4. Katera dokazila je potrebno priložiti vlogi?

Ob oddaji vloge večinoma ni potrebno prilagati posebnih dokazil. Starši s podpisom potrdite pravilnost podatkov na vlogi. Stalno bivališče otroka in staršev se v okviru postopka vpisa preverja preko centralnega registra prebivalstva.

 

V posebnih situacijah in to zgolj pri komisijskem vpisu za naslednje šolsko leto se priloži naslednja dokazila:

 

  • dokazilo za enostarševsko družino

Dokazilo za enostarševsko družino je potrebno v primeru, ko ima stalno prebivališče na območju MOL samo eden od staršev z otrokom, drugi pa ima prebivališče izven MOL. V tem primeru z dokazilom pridobite 80 točk po 1. b kriteriju namesto zgolj 50 točk po 1. e kriteriju.

Če pa imata oba starša stalno prebivališče na območju MOL (vsaj od 1. 1. predhodnega leta) ali pa oba stalno prebivališče izven MOL, dokazila ni potrebno prilagati, ne glede na to, da gre za enostarševsko družino, saj v tem primeru to ne vpliva na kriterije.

V vsakem primeru, tudi ko gre za enostarševsko družino, se na vlogo vpišejo podatki obeh staršev.

 

  • dokazila v primeru statusa tujcev

V primeru, da ima eden oziroma oba starša status tujca, je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o prijavi bivališča v Republiki Sloveniji,
– potrdilo o rezidentskem statusu (v kolikor imate v Sloveniji začasno prebivališče in ste zavezanci za dohodnino).
Zaradi specifičnih situacij, ki se upoštevajo pri točkovanju, je najbolje, da se za oddajo vloge zglasite osebno ali pokličete svetovalno delavko po telefonu: 031 579 492.

 

  • odločba o pravici do otroškega dodatka

Otrokom iz družin z najnižjimi dohodki, ki imajo otroški dodatek za 1. dohodkovni razred, so po 4. kriteriju namenjene dodatne 4 točke. Ta podatek je zapisan v besedilu odločbe o pravici do otroškega dodatka.

Dostopnost