UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Rezervacija in izpis

REZERVACIJA

Počitniška rezervacija:

Starši otrok, kateri imajo stalno prebivališče v mestni občini Ljubljana za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo počitniško rezervacijo v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.  Starši lahko uveljavljajo rezervacijo zgolj za enega otroka, najstarejšega otroka, v primeru, da je v  vrtec vključenih več otrok  iz iste družine.

Starši opravijo počitniško rezervacijo tako, da izpolnijo obrazec o rezervaciji ter ga oddajo strokovnim delavcem v oddelek, ki ga otrok obiskuje,  najmanj 7 dni pred odsotnostjo otroka.

 

Obrazec počitniška rezervacija:

http://vrtec-jarse.si/images/uploads/obrazec_REZERVACIJA.pdf

 

Zdravniška rezervacija:

Starši vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije,  predložijo v obravnavo vrtcu najkasneje v roku sedmih koledarskih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti otroka  v vrtcu ali predhodno. Naslovijo jo na Vrtec Jarše, ravnateljica Andreja Cebe Mandič, Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana s pripisom Vloga za zdravstveno rezervacijo. Zdravniško rezervacijo lahko starši koristijo v času od 1. 10. do 31. 5. Vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije morajo starši priložiti zdravniško potrdilo.

 

Obrazec zdravstvena rezervacija:

Vloga_za_koriščenje_zdravstvene_rezervacije_-_obrazec

 

Otroci in starši, ki imate prijavljen stalni naslov v drugi občini preverite kdaj in na kakšen način je možno koriščenje rezervacije.

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo zgolj za najstarejšega otroka vključenega v vrtec, v primeru, da je v vrtec vključenih več otrok iz iste družine.

V koledarskem letu lahko starši za otroka koristite največ 2 meseca rezervacije.

 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Rok za izpis otroka iz vrtca, ki velja tudi za otroke, ki odhajajo v šolo, je 15 dni pred želenim izstopom. Obrazec odjavo otroka iz vrtca dobijo starši v katerikoli enoti ali na upravi vrtca. Izpolnjen obrazec starši oddajo strokovnemu delavcu skupine v kateri je otrok.

Obrazec odjava:

ODJAVA OTROKA IZ VRTCA

 

 

Dostopnost