UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Svet Vrtca Jarše

SVET VRTCA JARŠE

Naloge Sveta staršev Vrtca Jarše so:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca,
  • sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
  • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
  • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
  • odloča o pritožbah kot drugostopenjski organ, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
  • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,
  • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Sveta Vrtca Jarše sestavljajo:

  • 3 predstavniki ustanovitelja,
  • 3 predstavniki staršev,
  • 5 predstavnikov  zaposlenih v Vrtcu Jarše

 

Člani sveta Vrtca Jarše za novo štiriletno mandatno obdobje, od 15.12.2020 dalje, so:

predstavniki delavcev vrtca (5 članov): Amelija Ferrari, Metka Blatnik, Husmira Harbaš, Anja Zupan in Špela Žagar Indihar

predstavniki staršev (3 člani): Andreja Kokalj, Živa Tavčar Škof, Šejla Kličić

predstavniki ustavnovitelja (3 člani): Marija Petrans, Nada Verbič in Drago Sotlar

Predsednica Sveta Vrtca Jarše je Amelija Ferrari, podpredsednica pa Špela Žagar Indihar.

Dostopnost