UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

» Vpis otrok «

Vpis otrok

VPIS IN IZPIS

 

Čakalni seznam vrtca za šolsko leto 2021/2022 za I. starostno obdobje:

Čakalni seznam za I. starostno obdobje za šolsko leto 2021-2022

 

Vse informacije o vpisu starši lahko dobite pri svetovalni delavki na mobilnem telefonu 031 579 492 ali po el. pošti svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si.

Starši lahko otroka vpisujejo in vključujejo na podlagi prijave preko celega leta, uradni vpis je javno objavljen, običajno,  v začetku marca (01.03.-15.03.2021)  Vpisujemo otroke od 11 meseca do vstopa v šolo. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke se mora upoštevati Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Vloga za vpis za šolsko leto 2020/2021

Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2021-2022

Obrazec za neposredno vnašanje – Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2021-2022

 

Starši vlogo natisnete in jo pošljete priporočeno po pošti na upravo vrtca Vrtec Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana, s pripisom vpis v vrtec 2021/22 (oz. šolsko leto) ali skenirano na mail: svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si. Vloga poslana preko elekt. pošte mora biti ali podpisana z digitalnim podpisom ali ročno podpisana in skenirana.

 

Več o postopku vpisa si lahko preberete na spletni strani Mestne občine Ljubljana:

http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/97843/detail.html

VPIS MED LETOM

Starši lahko otroka vpisujejo in vključujejo na podlagi prijave preko celega leta, uradni vpis je javno objavljen, ponavadi,  v začetku marca.

Naknadne vloge za medletni vpis v šol. letu 2020/2021 sprejemamo za naslednje letnike rojstva: letnika 2015, 2016 – v posameznih enotah je še nekaj prostih mest;
Za letnike 2020, 2019 ni prostih mest za šolsko leto 2020/2021, potrebno bo oddati vlogo v času uradnega vpisa marca 2021 za šolsko leto 2021/22. 

ODLOK O SPREJEMU OTROK V VRTEC

/images/uploads/Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_Odloka_o_sprejemu_otrok_v_vrtec_(Ur.l._RS_št._8-2018).pdf

Rok za izpis otroka iz vrtca, ki velja tudi za otroke, ki odhajajo v šolo, je 15 dni pred želenim izstopom. Obrazec za prijavo ali odjavo otroka dobijo starši v katerikoli enoti ali na upravi vrtca. Izpolnjen obrazec starši oddajo strokovnemu delavcu skupine v kateri je otrok.

PLAČILO PROGRAMA

Informacije o plačilu vrtca na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/vpis_in_placilo/

Informacije o uveljavljanju znižanega plačila vrtca na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

REZERVACIJA

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Obrazec za rezervacijo dobijo straši na upravi ali na spletni strani vrtca.

Starši opravijo rezervacijo tako, da izpolnijo obrazec o rezervaciji ter ga oddajo strokovnim delevcem v oddelek, ki ga otrok obiskuje,  najmanj 7 dni pred odsotnostjo otroka.

Rezervacija se obračuna le tistim otrokom, katerih občina pisno soglaša, da bo pokrila razliko do cene programa in na  takšen način.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI GLEDE VPISA

1. Kdaj se oddajajo vloge za vpis otroka v vrtec?
Redni vpis v vrtec za prihodnje šolsko leto poteka vsako leto v 1. polovici marca. Vse potrebne informacije in ustrezen obrazec za vpis objavimo sredi februarja. Prosimo, da z oodajo vloge počakate do takrat.
Medletni vpis je možen izjemoma, v primeru prostega mesta. Zamujene vloge se obravnavajo samo v primeru, ko so sprejeti že vsi otroci, za katere so bile vloge oddane v okviru rednega vpisa.2. Ali je možna vključitev samo s 1. septembrom ali tudi tekom šolskega leta?

Ob obravnavi vlog na komisiji za sprejem za novo šolsko leto se upoštevajo vpisi s 1. septembrom za vse otroke, ki so dovolj stari za vstop (najmanj 11 mesecev). Komisija obravnava tudi vloge mlajših otrok in v primeru odobritve sprejema je datum vstopa ob dopolnitvi 11 mesecev. V primeru podaljšanega dopusta za nego in varstvo otroka je vstop v vrtec s prvim dnem po zaključenem dopustu za nego in varstvo otroka.

Vpis in sprejem otroka v vrtec je v primeru prostega mesta možen tudi tekom šolskega leta. To v praksi pride v poštev izjemoma in bolj za 2. starostno obdobje (za starost 3 leta in več), redko v 1. starostnem obdobju, kjer imajo prednost otroci na centralni čakalni listi občine Ljubljana.

3. Ali se za bratce in sestrice odda enotna vloga ali za vsakega posebej?
Vloge je potrebno oddati za vsakega posebej. To velja tudi v primeru dvojčkov. Na zadnji strani obrazca se pri vsakem od otrok vnese še podatek o sorojencih.

4. Katera dokazila je potrebno priložiti vlogi?

Ob oddaji vloge večinoma ni potrebno prilagati posebnih dokazil. Starši s podpisom potrdite pravilnost podatkov na vlogi. Stalno bivališče otroka in staršev se v ovkiru postopka vpisa preverja preko centralnega registra prebivalstva.

V posebnih situacijah in to zgolj pri komisijskem vpisu za naslednje šolsko leto se priloži naslednja dokazila:

dokazilo za enostarševsko družino

Dokazilo za enostarševsko družino je potrebno v primeru, ko ima stalno prebivališče na območju MOL samo eden od staršev z otrokom, drugi pa ima prebivališče izven MOL. V tem primeru z dokazilom pridobite 80 točk po 1. b kriteriju namesto zgolj 50 točk po 1. e kriteriju.

Če pa imata oba starša stalno prebivališče na območju MOL (vsaj od 1. 1. predhodnega leta) ali pa oba stalno prebivališče izven MOL, dokazila ni potrebno prilagati, ne glede na to, da gre za enostarševsko družino, saj v tem primeru to ne vpliva na kriterije.

V vsakem primeru, tudi ko gre za enostarševsko družino, se na vlogo vpišejo podatki obeh staršev.

dokazila v primeru statusa tujcev

V primeru, da ima eden oziroma oba starša status tujca, je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o prijavi bivališča v Republiki Sloveniji,
– potrdilo o rezidentskem statusu (v kolikor imate v Sloveniji začasno prebivališče in ste zavezanci za dohodnino).
Zaradi specifičnih situacij, ki se upoštevajo pri točkovanju, je najbolje, da se za oodajo vloge zglasite osebno ali pokličete svetovalno delavko po telefonu: 031 579 492.

odločba o pravici do otroškega dodatka

Otrokom iz družin z najnižjimi dohodki, ki imajo otroški dodatek za prvi dohodkovni razred, so po 4. kriteriju namenjene dodatne 4 točke. To velja v primeru, ko je dohodek na družinskega člana do 18 % povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS. Ta podatek, ki je zapisan v besedilu odločbe o pravici do otroškega dodatka, mora biti torej v razponu od 0 do 18 %.  Če je vaš dohodek na družinskega člana višji od 18 % in imate posledično tudi nižji otroški dodatek, odločbe o otroškem dodatku ne prilagate.

Dostopnost